Arnoud Holleman
Amsterdam, Wednesday January 17, 2018
The Second Commandment
Written on the occassion of Just in Time! - group show at Stedelijk Museum Amsterdam as a re-contextualization of two older works, Untitled (Staphorst) and [rRe-Magazine #23[/r].
Arab audio version on headphones (voice: Abdel Rahmen El Shershaby).
Published in English and Dutch as a free leaflet / insert in the catalogue. 2006.


2ndcom_01.jpg
2ndcom_02.jpg

staphorst_1500.jpg[English version]

Het tweede gebod.
In de rel rond de cartoons van de profeet Mohammed maakte de westerse wereld dit jaar kennis met de islamitische variant van een religieus beeldverbod. De westerse kunstwereld reageerde er gebeten op en nam ondubbelzinnig stelling voor de meningsvrijheid van de cartoonist. De vrijheid van de kunst was in het geding. Die ondubbelzinnigheid is opvallend, want van oudsher speelt het besef van zo’n beeldverbod ook in de westerse kunst een wezenlijke rol. Het is een joods-christelijke traditie van meer dan tweeduizend jaar, die teruggaat op het tweede gebod in het Bijbelboek Exodus en doorloopt tot ver in de ontwikkeling van de abstract moderne kunst.

Wat zegt het over de kunstwereld, dat die traditie afgebroken en zelfs vergeten lijkt? Wat gebeurt er met de kunst als die niet meer de remming voelt van het tweede gebod? Wat kan van zo’n gebod nog de waarde zijn? Deze vragen spelen een rol bij de keuze voor mijn tweeledige bijdrage aan Just In Time: een nummer van het tijdschrift Re-Magazine uit februari 2002 en de film Untitled (Staphorst) uit januari 2003. Ze zijn indertijd niet gemaakt om binnen één context getoond of besproken te worden, maar beiden erkennen het problematisch karakter van beelden en zoeken een omgang met het tweede gebod.

Untitled (Staphorst) maakt gebruik van footage uit 1958 waarin inwoners van Staphorst die het tweede gebod eerbiedigen gefilmd worden door een cameraploeg die het gebod negeert en doorfilmt wanneer de gelovigen het gezicht verbergen en uit beeld proberen te blijven. In contrast met die beelden uit het verleden is het nummer van Re-Magazine er juist op gericht om een beeld van de toekomst te geven. Het nummer verscheen in het voorjaar van 2002, maar werd gepresenteerd als produkt van de nabije toekomst, het voorjaar van 2007. Dat is nu bijna zover en dus kan de toekomstfantasie van toen naast de werkelijkheid van nu worden gelegd.

In de hoofdtekst van Re-Magazine wordt een niet nader gedefinieerde groep mensen uit 2007 geïntroduceerd die in de wij-vorm herinneringen ophaalt aan grote, geschiedenisbepalende gebeurtenissen in de wereld. Dat betekent dat werkelijke voorvallen van vóór 2002 vermengd worden met nog te gebeuren en dus fictieve voorvallen in de jaren tussen 2002 en 2007. Sla je het nummer er nu op na, dan is in dat fictieve deel niets terug te vinden van de gebeurtenissen die na verschijning van het blad werkelijk hebben plaatsgevonden. Dus geen Guantanamo Bay en ook geen moorden op Fortuyn of Van Gogh of het faillissement van onze toenmalige uitgever. Maar daar was het ons ook niet om te doen. Het ging om een venster op de wereld waardoor we de meest recente wereldgebeurtenis op 11 september 2001 op een andere manier konden ordenen dan in de chaotische actualiteit van dat moment gebeurde. En dat kader werd uiteindelijk een geïnternaliseerde vorm van het tweede gebod. De wij uit het nummer zijn mensen die actief streven naar afwezigheid van beeld. Niet uit religieuze overtuiging, maar als alternatief voor de maalstroom van de beeldcultuur. Ze staan geen beeldverbod voor, maar zien het belang in van beeldloze omgevingen als een vruchtbaar contrast.

Het is een ambivalente houding ten opzichte van beelden die ook in de montage van Untitled (Staphorst) is terug te vinden.
De Staphorsters uit 1958 doemen op uit relatief lange stukken beeldloos wit en verdwijnen daar ook weer in. Het witte vlak is
leeg, maar ook een projectiescherm voor het nabeeld op het netvlies van de kijker. De afwisseling tussen beeld en leegte toont wat je niet ziet maar wel meekrijgt: de camera als agressor.

Film en tijdschrift tonen beelden die zichzelf in twijfel trekken. Die twijfel vindt zijn oorsprong in het tweede gebod. Waar de andere negen geboden eenduidige richtlijnen zijn voor basaal humaan en medemenselijk gedrag, bijt het tweede zich in zijn eigen staart. Het keert zich tegen beelden maar is zelf, in taal, een beeld. Het is dus onderdeel van de problematiek die het aansnijdt, want welke status heeft het gebod eigenlijk zelf?

Voor wie in God gelooft als de Schepper van de wereld is het makkelijk, voor hem is het gebod direct van God zelf afkomstig en hij zal zich er dus ook aan houden. Wie niet in God gelooft kan het gebod als een primitief overblijfsel uit een ver en onverlicht verleden naast zich neerleggen. Maar wie de mens niet als schepping van God, maar God wel als een schepping van de mens ziet en dus als een beeld, ontkomt er niet aan dat tweede gebod op zichzelf te betrekken en te erkennen dat beeld en werkelijkheid in een double bind met elkaar verstrengeld zijn.

Een mens maakt voortdurend beelden om er vervolgens in te geloven. En wat is daar slecht aan? Teken twee stippen met een streep eronder en een kind van nul herkent er al een gezicht in en leert op die manier de wereld stap voor stap en beeld voor beeld kennen. Het tweede gebod doet alleen een oproep om in dat continue proces schijn en werkelijkheid uit elkaar te houden. Want of het nou om gematerialiseerde beelden of beelden in de geest gaat; ze zijn van nature dubbelzinnig. Ze geven de beschouwer de mogelijkheid om er in te geloven met de relativering dat ze de complexiteit van de wereld die ze representeren nooit evenaren. Maar ze geven hem ook de mogelijkheid om zich er in te verliezen ten koste van een reëel besef van werkelijkheid - wat een gangbare definitie van krankzinnigheid is. Elk beeld stelt de kijker de vraag of het een dwaling of duiding is. Het antwoord ligt elk beeld opnieuw in the eye of the beholder.

Frans Kellendonk vatte het tweede gebod in de jaren tachtig op als een vraag: Hoe moeten we omgaan met het onbekende? Hij schreef over het gebod als ‘een geesteshouding die besef heeft van het verschil tussen beeld en werkelijkheid, tussen mythe en mysterie’ en noemde dat oprecht veinzen. ‘We doen we de werkelijkheid afbeelden oprecht alsof we weten waar we het over hebben, maar we vergeten geen moment dat we maar doen alsof’. In Kellendonks optiek moet elk venster op de wereld af en toe beslaan zodat het venster zelf zichtbaar wordt. Het is naast het verbeelden ook de taak van de beeldenmaker om de beperking van de verbeelding te laten zien, om afgoderij te voorkomen.

Kellendonks bemoeienis met het tweede gebod was een reactie op de tijdgeest die dicteerde dat alles in de kunst al gedaan was, dat de geschiedenis haar eindpunt bereikt had, dat symbolen waren losgekoppeld van hun betekenis en dat er geen inhoud, alleen nog maar vorm te genereren was. Ironie werd hetzelfde als cynisme en was hét instrument waarmee het postmodernisme de grenzen tussen beeldende kunst en beeldcultuur slechtte. De werkelijkheid was gedeconstrueerd en bij gebrek aan mysterie bleef de mythe van de kunst over als een linkerschoen zonder de rechter. Het oprecht veinzen van Kellendonk was een poging om via een persoonlijke herdefinitie van ironie de band tussen mythe en mysterie te herstellen.

Inmiddels zijn het postmodernisme en het eind van de geschiedenis zelf in de geschiedenisboeken bijgeschreven en zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij de praktische invulling van het oprecht veinzen van Kellendonk. Om zijn beeldspraak te lenen: in de beeldende kunst zijn de vensters zo’n beetje permanent met ijsbloemen beslagen. Het zou allemaal best iets minder metabewust mogen. Zijn oproep echter om het tweede gebod dubbelzinnig te interpreteren omdat beelden én een wereld in zichzelf zijn én naar een complexere werkelijkheid verwijzen heeft alleen maar aan actualiteitswaarde gewonnen, want de vraag hoe om te gaan met het onbekende is op 11 september 2001 het World Trade Center binnen gevlogen.

Plotseling was er een agressor en verschenen er beelden die aangaven dat de werkelijkheid waar ze naar verwezen anders was dan we tot dan toe hadden aangenomen. Ze waren zelfs in staat onze perceptie van de wereld te veranderen. Ze vervingen westerse kapitalistische symbolen door symbolen voor de vernietiging daarvan. De aanvallen waren tegelijk beeldenstorm én beeld. Aan ons om ons besef van werkelijkheid opnieuw te toetsen en waar nodig aan te passen.

Daarbij heb je met betrekking tot het tweede gebod weinig aan de politiek. Die leert je vooral een versimpeling die tot radicalisering leidt. Elke dubbelzinnigheid rond de aanslag werd uitgebannen. Susan Sontag kreeg in de dagen na de aanvallen een golf van kritiek over zich heen met haar oproep tot zelfreflectie en Karl Heinz Stockhausen werd gedwongen om zijn opmerking dat de aanslag Lucifer's greatest work of art was te herroepen. Wie niet voor ons is is tegen ons. En wie tegen ons is wordt met de middelen van de vijand verslagen, want de benaming ‘as van het kwaad’ is net zo goed een beeld, het tegenbeeld van de brandende Twin Towers. Het ontkent in zijn retoriek een beeld te zijn, maar wordt aan ons opgedrongen als was het de werkelijkheid zelf. Met alle gevolgen van dien: schattingen van 600.000 doden in Irak, ruim 200 keer zoveel als bij de aanslagen van 11 september. En Bin Laden zit er nog niet bij.

Daar ligt een schone taak voor de kunst, zou je zeggen. Maak beelden die hun plaats in de wereld kennen. Maak de double bind tussen beeld en werkelijkheid uit het tweede gebod weer duidelijk en navoelbaar. Maar hoe doe je dat? En gebeurt het ook? Bij mijn weten heeft de kunst zich in de discussie over de spotprenten van de Profeet in de Jyllands-Posten òf stil gehouden òf de reactie getoond waarmee de Bush-doctrine de wereld sinds 9/11 haar wil probeert op te leggen. De vrije meningsuiting versus het ‘achterlijk geloof’ dat beelden verbiedt is een versimpeling van dezelfde soort. We vergeten liever dat de Jyllands-Posten twee jaar eerder spotprenten over Jezus wel geweigerd heeft, zoals we liever vergeten dat we niet alleen democratie komen brengen maar ook olie komen halen.

De wij uit Re-Magazine zouden zeker anders op de cartoonrel gereageerd hebben. Ze zouden de wens om niet af te beelden even begrijpelijk en nastrevenswaardig hebben gevonden als het recht op vrije meningsuiting. Zo’n besef ontbreekt in de beeldende kunst van dit moment. Het tweede gebod maakt nauwelijks nog deel uit van het begrippenkader van de kunst. Dat dat pijnlijk is zie je in de maalstroom van de beeldcultuur, die er sinds 9/11 alleen maar breder op is geworden en waar de beeldende kunst in alle hevigheid aan meedoet. Veel kunstenaars, ikzelf incluis, gaan er prat op dat hun werk kritisch en reflexief is en zich wil onderscheiden van de dagelijkse portie beeldpulp. Maar tegelijk is ook binnen de kunst de roep om produktie sterker dan ooit. In de veelheid wordt steeds minder zichtbaar, waardoor reflectie en kritiek iets van een verplichte oefening krijgen, een geruststelling zonder noemenswaardige gevolgen, die opgaat in een steeds grotere gelaagdheid. Kunstenaars, curatoren, vormgevers, critici en schrijvers leggen laag over laag en zien dat graag als kwaliteit. Maar in die uitdijende beweging lijkt het kunstbedrijf verdacht veel op een ambtelijk overheidsapparaat dat aan marktwerking moet doen. Op zoek naar optimalisering en slagkracht is het resultaat het tegendeel.

Hoe kun je onder dit gesternte nog beelden maken die hun plaats kennen? Zijn ze nog wel te maken? Om ergens te beginnen lijkt het streven naar afwezigheid van beeld me in ieder geval een optie. Daar heb je dus plekken voor nodig waar het leeg is. Het museum als tempel van rust, reflectie en contemplatie is daar echter niet noodzakelijkerwijs de gedroomde invulling voor. De wij uit Re-Magazine draaien in het café bierviltjes met de blanco kant naar boven. In de broekzak dragen ze een leeg luciferdoosje bij zich en in elke kamer van hun huis staat een lege kist of kast, op één kamer na die helemaal leeg is. Dat is het begin van een fantasie over een leeg huis in de straat en een lege straat in de stad en een lege stad in het land waar ze wonen. De schaalvergroting mondt uit in de wereld met één leeg werelddeel. Dat het bij een fantasie blijft is niet erg: voor hen is het lege luciferdoosje een beeld van een volle wereld tussen lege planeten.

Ook lijkt het me belangrijk om alternatieve vormen van contextualisering te zoeken, door niet vanzelfsprekend naar meer gelaagdheid te streven, maar door juist in context te snoeien. In het huidige uitdijende universum van de vrije markt is dat een taaie strijd, maar het is niet onmogelijk. Het kan onder andere door er voor te zorgen dat de context waarbinnen je je beelden toont glashelder is. Pas in die ondubbelzinnigheid is de dubbelzinnigheid van het beeld waartoe het tweede gebod aanzet als kwaliteit te ervaren. Het verschil tussen duiding en krankzinnigheid maak je alleen door met alle middelen die je ter beschikking staan zo precies mogelijk te zeggen wat je wilt. Hercontextualisering van ouder werk is daarbij één van de strategieën die beter onderzocht zouden kunnen worden. Soms is het zinniger om oud werk opnieuw te presenteren dan om gehoor te geven aan de roep om produktie en het oude passé te verklaren.

Amsterdam, november 2006
Arnoud Holleman

Melanchotopia
From large-scale interventions to very simple gestures, Melanchotopia supports a range of artistic practices that go beyond the classical approach to displaying art in public space. Working with the existing dynamics of the city, Witte de With’s intention is to bring forward the diverse layers of daily life in Rotterdam, creating a rich framework for subjective encounters. It is an exhibition about the reality of Rotterdam.
Niet-weten als norm
Als Zijlstra praat, dan hoor je de positieve, neoliberale peptalk van Rutte, maar ook de anti-elitaire en antiglobalistische onderbuikpraat van Wilders. Het roer moet niet alleen om, maar de bestaande structuur moet – als doel op zich – schade worden toegebracht. Met andere woorden, schepping en destructie gaan hand in hand – en uit de mond van Zijlstra klinkt dat allemaal verbluffend unisono.
Illustraties
'De Sprookjes van A.E.J. 't Mannetje' van Arjan Ederveen, met tekeningen van Arnoud Holleman, werd in opdracht van Uitgeverij De Harmonie te Amsterdam gedrukt door Drukkerij Hooiberg te Epe. Het bindwerk werd verzorgd door boekbinderij EMBE te Meppel. Grafische vormgeving: Anne Lammers, Amsterdam. ISBN 9061695872. Eerste druk oktober 1999. De Sprookjes werden door de VPRO-tv uitgezonden in het seizoen 1998-1999.
Provisional Space
ROMA Publications presents: Provisional Space - Nickel van Duijvenboden, Kees Goudzwaard, Arnoud Holleman, Rob Johannesma, Irene Kopelman, Jan Kempenaers, Mark Manders, Batia Suter, and Roger Willems. Curated by Mark Manders and Roger Willems. February 11 - April 7, 2012. Opening reception, Saturday, February 11th, from 6pm to 10pm, with a talk by Arnoud Holleman at 8pm. Castillo/Corrales, 80 rue Julien Lacroix, 75020 Paris.
In memoriam Krijn Giezen
De niche die hij voor zichzelf creëerde getuigt van een haat/liefde verhouding tot de kunst en dat zie je terug in het werk. Kunst geeft vrijheid, maar ze is ook overgecodeerd. Via een omweg sluit ze de geest evenzogoed weer op, in regels die even kafkaësk en beperkend kunnen zijn als de verregaande arboficatie van de firma Nederland, waar hij als landschapskunstenaar voortdurend mee te maken had.
De Burgers van Seoul
Een betere verbeelding van hoe kunst aan macht en geld gelieerd is – en gecorrumpeerd kan raken – heb ik niet eerder zo gezien. Met de glaswand die me van hen scheidt hebben de Burgers van Calais een nieuwe huid gekregen. Het heeft weinig meer te maken met de gevoelige expressie in de beeldtaal van Rodin, of met de innovatieve kracht waarmee hij de beeldhouwkunst in de moderniteit heeft binnengehaald.
Valéry Proust Museum
Curator Camiel van Winkel has taken German philosopher Th.W. Adorno’s 1953 essay ‘Valéry Proust Museum’ as the point of departure. The exhibition is not a regular group show, but an environment composed of selected works by a range of artists from different periods. Avoiding art historical and thematic selection criteria, the exhibition is based on the idea of the inevitable disappearance of the work of art in the empty spaces of the museum.
De Wilhelminasteen
De geschiedenis van de Wilhelminasteen begint op 30 mei 1891 als de dan 10-jarige Koningin Wilhelmina en Koningin-moeder Emma een bezoek brengen aan Rotterdam. Om de gebeurtenis luister bij te zetten varen er honderden bootjes op de Maas en brengen 3000 schoolkinderen een aubade. De kersverse kleine Koningin zal haar naam verlenen aan de Wilhelminakade en de handeling die daarbij hoort is een steenlegging.
Klein Holleman
Website voor tekeningen, fotografie en collages. Met de verkoop financier ik mijn langlopend onderzoek naar wat de kunstenaar van nu (nog) vermag. Het mythisch kunstenaarschap van Auguste Rodin dient als historische referentie voor onze eigen tijd. Tekenen is een van de weinige skills die nog onlosmakelijk met het kunstenaarschap verbonden zijn en de kunst een gemeenschappelijke taal geven. Prijzen vanaf 100 euro.
Herman Heijermans
I’ve always thought of photography as something very magical and it is my belief that this is based on a genuine experience: in my early childhood there must have been no sharp distinction between a real thing and its image. In the same way that kids see themselves as inseparable from their mother until the age of three, I thought that object and image were simply two different manifestations of the same energy.
Homage
Since 2008 there has been a lively dialogue in the museum between old masters and present-day artists. Arnoud Holleman (Haarlem, 1964) is taking this a step further. He made a film in the Schutterszaal in which ‘watching’ is key. Frans Hals’s world-famous civic guard works and a selection of sculptures by Mari Andriessen, Han Wezelaar, Charlotte van Pallandt and others create the background for a cast of eighteen actors.
Radio Balzac
De Balzac van Auguste Rodin staat vanaf 1 februari in Het Oog in het van Abbemuseum, als special guest in een installatie van Arnoud Holleman. In deze tijdelijke opstelling draait het beeld langzaam rond. Bezoekers kunnen het beeld van alle kanten bekijken en de 19e eeuwse schrijver kijkt ondertussen rond, naar onze tijd. Via een online radiozender – Radio Balzac – worden meningen, discussies en andere inzichten over het beeld verzameld en uitgezonden.
Roosegaarde en Rodin
Zoon van de romantiek. Vader van het modernisme. Grootvader van het postmodernisme. Overgrootvader van de beeldvorming. De mythe van Rodin is er sterk genoeg voor. Hoe het Roosegaarde zal vergaan hangt na College Tour vooral van hemzelf af. Roosegaarde maakt zich in heleboel opzichten los van de kunst, maar aan één ding blijft hij vasthouden: een persoonsgebonden kunstenaarschap. Dat wringt.
Temporary Stedelijk 2
The Stedelijk Museum proudly announces the gift of 63 artworks from Dutch collector Maurice van Valen. Beginning May 10, 2011, a selection of works will be presented at the Stedelijk Museum during Temporary Stedelijk 2, as part of the ground floor installation. The Van Valen gift is notable for how it complements and builds upon the representation of several artists in the collection of the Stedelijk Museum.
Passie en Ruimte
Geer was in deze klimaatverandering een ideale docent om je tegen af te zetten. Hij was onverzettelijk, op het romantische af. Kwam het lokaal binnen, ging staan als de Balzac van Rodin en poneerde dan iets waarvan vooral de stelligheid me bijbleef. Zijn stijlopvattingen werden niet de mijne, maar het was glashelder waar hij voor stond. Ik studeerde af. Geer bleef als klassiek docent verbonden aan de KABK-nieuwe stijl.
Retitled
For the last couple of years in a row, artists had been invited who felt at home in a big show environment. This had thrown up a number of lively and playful installations, but this year the budding tradition was in jeopardy: for a variety of reasons there was next to no money for art projects. The only kitty in the budget that might be called upon had been set aside for the printing of the half a million paper napkins that were to be used during the festival.
Broken Thinker
De Denker van Auguste Rodin is een iconisch misverstand. Sinds het ontstaan in 1881 wordt er een beroep gedaan op het denkvermogen van het beeld, terwijl het slechts de pose van het denken uitdrukt. Welbeschouwd is de Denker een lege vorm waar iedereen op mag projecteren. Dat heeft geleid tot een waaier van ideeën - en clichés - over de mens die nadenkt over zijn bestaan.
Me and Jan Hoving
Inventarisnummer BK53086 - BK53115. Serie van 30 potloodtekeningen. Begin 1 juni 1976, einde 30 juni 1976. Kunstenaar: Jan Hoving. Titel: Zonder titel. Beschrijving: Vierkant met potloodarcering, met begin- en eindtijdnotering. Materiaal: potlood, papier. Hoogte: 54,8. Breedte: 54,8. Staat: redelijk. Organisatie: Instituut Collectie Nederland. Rubriek: Beeldende kunst. Dit werk wordt afgestoten door Instituut Collectie Nederland.
8th Gwangju Biennale
As an artist and writer, Arnoud Holleman’s extraordinarily diverse output is connected by a strong thematic concern with the life and significance of images. Often this concern is manifested through acts of appropriation that transform an image’s meaning through a shift in context, or a removal of contextual elements. This concern with the lives of images has also led him to create works that explore the historical prohibitions on image making.
Rodin research
From 2005 onwards, I have been focusing on Rodin as a research topic. The main question that I ask myself is in what way Rodin consciously helped shaping the mythical proportions of his own artistic persona. By studying his life and works and by studying the timeframe of the second half of the nineteenth century – in which his work came to existence – I seek to create a context of paralel references as a source of inspiration for nowadays artistic practice.
Now
What happens is that the grit under your feet mixes with the noise in your head. And in the monotony of the constant succession of footsteps, residual thoughts escape like intestinal slugs. Initially this is unpleasant. The physical exertion is a booster, the cadence of your breathing and your footsteps become the haunted baseline under the story of your life, as you recount it to yourself at that moment.
Media Suicide
De 38-jarige Karst T. uit Huissen reed even voor het middaguur in op toeschouwers in een bewuste actie de koninklijke familie te raken. De man raakte zelf ernstig gewond en verkeerde gisteravond in levensgevaar. De man ontweek op de Jachtlaan in Apeldoorn twee afzettingen en reed met zijn zwarte Suzuki Swift in op de menigte. De koninklijke familie zag vanaf een paar meter afstand hoe de man tegen monument De Naald botste.
Questioning History
In visual art and photography there has been growing interest in history over the past few years - and in reflection on the past in particular. This interest relates to historiography, the oral tradition, historical consciousness and collective memory. Visual artists who address these themes find themselves in a highly relevant social context. The exhibition encompasses a diversity of work by 19 distinguished artists.
Onkenhout
Staring at the picture of the garden on the postcard I catch a glimpse of my mother in a version of her life that she never lived, one in which Nico had gotten in touch, after that evening out. Perhaps now she’d have a different surname and be sitting by a different fire drinking wine with a different child. In a moment that feels like an oedipal short circuit, I experience something impossible: that I never existed.
Immovably Centred
Everything just chucked away. Subsidy handed back. A total failure. Fine. Well done. I’d like to know when you’re not going to be a failure. If you’re not. And whether I’m going to witness it in this lifetime. So vain. So weak. So lacking in backbone. I have to keep the whole show on the road while you just sit upstairs crying at your desk, your tears staining what you’re only going to scrunch up again any second and toss into the corner. On that laptop of yours.
Aaltje Kraak
In de Marslaan stond een rijtje van vijf jaren zestig-huizen te wachten op de sloop. De bouwnorm was in het centrum tot vierhoog verhoogd dus op die plek voldeden ze niet meer. De grote ramen, die de huizen ooit tot moderne doorzonwoningen hadden gemaakt waren nu dichtgetimmerd. Op het blanke hout van het underlayment stond over de volle lengte van het huizenblok met spuitbus geschreven: Weg met die zooi!
The Return of Religion and Other Myths
The Return of Religion and Other Myths is a large-scale multifaceted project, consisting of the exhibition The Art of Iconoclasm, a discourse program taking place in early 2009 titled On Post-Secularism, and the publication of a BAK Critical Reader on the subject in 2009. The project explores the popular assumption of the return of religion to the public sphere, contemporary politics, and the media in the West as a constitutive "myth."
On ne touche pas
One image is not the same as the other and there are also images that know their place: images that not only form a world in themselves but also refer to a more complex reality beyond themselves. And this is what I would like to focus on in this lecture, with the help of my film Museum, dating from 1998. For me, reflection on earlier works is not meant to dwell in the past. It is meant to stimulate preciseness and to develop internal coherence.
More of the same
Photo column in Amsterdam Weekly, focusing on similarities in the city environment. Based on the '700 centenboek' from 1975, in which Jos Houweling photographed objects throughout the city of Amsterdam in the same manner. The photo column appeared biweekly and was combined with the work of Hans Eijkelboom, whose series focus on similar human behavior or similar dress codes.
Over de filosofie van de verdunning
Als aanzet tot de verwezenlijking van hun ideaal ontmantelde Muller de hiërarchie in de verpleging. In deze anti-autoritaire omgeving stond voorop dat zwakzinnigen en begeleiders elkaar hielpen om ‘zichzelf’ te zijn. Met zijn oprechte, onaangepaste gedrag kon de zwakzinnige zelfs als positief voorbeeld dienen voor de ‘zelfactualisering’ waar ieder mens naar diende te streven.
www.nieuwkomer.nl">www.nieuwkomer.nl
For months after I first stood on that little bridge, I continued to circle around the windmills. Not only with my camera, but also with a microphone. When you look closer, the polder turns out to be an arena of conflicting interests. The cluttering of the landscape stands in opposition to climatological necessity; economic and ecological interests are locking horns for dominance; innovation oriented towards the future has to compete with the appreciation for history.
Marcel
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, earth has disappeared. As we will not be able to crash, we will continue flying until we run out of fuel. Well so do something about it you’ve been wining about it for years. Well. Halfway. Everything’s fine. Stay calm. Come on guys what’s the big idea? You know, these days when somebody on the street says ‘sorry’ it’s a junky. You see you don’t get it. You’re just a character in someone elses plot.
Call me
It’s either filthy thoughts or intellectual blah-blah, and nothing in between. Look closer. More closer. Look at me! You hear me?! If there’s any reason for me to be ashamed, it’s you. The only reason I’m standing in front of the town hall is because I happened to have been ‘created’ by a world-famous sculptor: Rodin, the genius of deep emotions and existential gestures. Yeah right. The way I’m standing here, Rodin is the only person who’s never once laid a finger on me.
Just in Time!
Guest curator Kopsa asked the artists who submitted proposals for ‘Just in Time’ to define what they regarded as ‘necessary’. Just in Time (JIT) is the name of an economic principle, based on producing the right component at the right place at the right moment, in order to prevent waste. Artists manage their time in the opposite manner. They deliberately choose indirection, and are open to mistakes and unexpected tangents.
Hester
In the drawing, she has her head down because she was reading. She’s spent most of her life reading, its her way out of her depression. I remember being quite conscious of drawing her double chin, since she hates it. My mother hates the fact that she’s losing her jawbone. I thought, ‘No, I’ve got to scrub it out.’ So I drew a shadow there. But these dark areas, the chin and the bags, emphasize her depression more than they show her reading a book.
Re-Magazine
Re-Magazine's great virtue is its willingness to expose sentiments that seldom find public expression, most often relating to the apparently trivial experiences and memories that make up the larger part of existence. Alongside this editorial idiosyncrasy, it is beautifully designed and photographed, each issue adopting a form to suit its subject - Emily King, Frieze, October 2003.
Food Coma
De inhoud van FOOD COMA wordt twee keer opgediend: een keer als theater, de tweede keer als tijdschrift. Centraal in voorstelling en tijdschrift staat Marcel, een 44-jarige computerdeskundige uit Wavrin, een klein dorpje onder de rook van Lille. Marcel wil en kan het maar over één ding hebben: voedsel. In FOOD COMA heeft Marcel een "monologue intérieur", een manische opeenstapeling van feiten over voedsel die begint waar dieetgoeroe's, chefkoks, boulimie-patiënten, slowfoodactivisten, fruitariërs en andere lekkerbekken ophouden.
Re-Magazine #12 (Hester)
The door slammed behind us and we got locked out. We decided to deal with that later and first take the furniture down to the car. So we got into the lift with the filing cabinet and then the lift stuck. There was hardly anyone in this building, I was maybe one of only five people that had moved in. We were stuck in the lift for three hours and every time we heard a noise we’d bang on the door. Eventually somebody came past and realised we were stuck and went to get help. When we got out of the lift we found out the car had been clamped while we’d been stuck, which meant a penalty of 120 pounds.
Re-Magazine #11 (Marcel)
I forced myself not to spit, but to swallow. The undissolved salt got stuck to the back of my throat and oesophagus. I ended up nearly choking. It was as if I had eaten a mouthful of sand. I then began to drink one glass of water after another, but the salty taste persisted. It was terrible and wonderful at the same time, and in some strange way physically exhausting. I had eaten about 30 grams of salt, only five times the recommended daily allowance. Committing suicide can be very easy: one kilo of salt is all it takes.
Re-Magazine #10 (Claudia)
At times, her intelligence left me speechless and her beauty left me breathless. Her overwhelming height of 1m98 and dazzling charisma makes Claudia a woman who is almost too big for this world. This is a story about Claudia's monumental size, breathtaking beauty, staggering intelligence, mind-blowing success and pure happiness. Claudia has it all and she’s ready to share it with you.
I am flying
Event. Airplane with banner, 2003
Captured on 16 mm film, duration 32 seconds.
Camera: Sander Snoep
Me and Larry Clark
Holleman looped the legendary shot of one the protagonists relieving himself after a night of steady drinking, emptying a last can of beer while doing so. After a while the calm splashing becomes reminiscent of a Zen fountain rather than a toilet, forming the audio backdrop to the show. Holleman filmed this fragment with a video camera in a cinema, in an exploration of appropriation, as well as of the status of the original images. (Willem de Rooij in Frieze magazine)
Solipsistic Sky
He ejaculated on the paper, outlining the blobs with watercolour crayon. Once it had all dried, he made everything around these constellations black with pencil. The drawing then became a window looking out towards a cosmos-like world, full of nothingness. This blackening process was a monotonous task, which allowed him to withdraw happily into the right side of the brain, where timelessness rules.
My Dad Playing Piano
The closet in his study kept the usual mix of essential and trivial: drawings from high school, student paraphernalia and tons of paper work from his job as a teacher. In an old shoebox we found a microphone and some old music cassettes. When he had retired, eight years before his death, he had picked up playing the piano again. He had taken lessons again and had studied every day. Sometimes he would make a recording of the pieces that he played, as a reality check.
Re- Magazine #9 (John)
I still remember the moment perfectly, it was summer and I thought, I’ll disappear in the autumn. And that’s what I did. I hatched my plan in secret. What surprised me was that my decision didn’t calm me down. I heard people who commit suicide live in great harmony with themselves and their surroundings during the period between deciding and carrying it out. For as long as I can remember I’ve felt hustled, and that feeling only grew worse after my decision.
Family and friends
Seven drawings of penises in various forms and sizes. Black pencil on 9" x 11" sheets of paper. First published in Butt magazine # 4, summer 2002 and later in Butt book - adventures in 21st century gay subculture, 2006. Based on dating site profile pics, named 'Dieter', 'Bram', 'Henk', 'Andrew', 'Harry', 'Erik', 'Martin' and 'Edward'. The drawings are framed in individual frames and for sale as a group. Price on request.
Driving Miss Palmen
I understand why you want to be a writer. It’s better to be mediocre and famous than just being mediocre. But the difference between you and me is that I’m able to create a character of myself in a story I choose to live in. And you, I’m sorry to say, are not. That makes me a writer and you just a character in someone elses plot. And as for my work: The big misunderstanding about my work is that critics keep comparing the fictious Connie Palmen with the real Connie Palmen, instead of comparing her to other great characters in litterature, like Madame Bovary, or Lolita...
Untitled (Staphorst)
In this mediation between being and non-being we can do nothing else than continually behave as camera-genic as possible. See and be seen via the image has become a cultural and existential duty. This primacy of image and visibility however is no universal, natural condition: Islam’s interdict on images originally, according to the second commandment, also applied to Christendom.
Me and Madonna
When she comes past I click away hysterically. Not even with the intention of getting her picture but more because I’m in the press enclosure and have to prove that I’m a photographer or so. I’m so busy with the camera and she goes by so fast that I hardly catch a glimpse of her. The print I have made is blurred. Also that night was the first time she showed up with a black hairdo instead of her usual blonde, so nobody recognized her on the photo.
Me and Paolo
Masked newspaper spread. Photo shows Italian soccer player Paolo de Canio, saluting his fans in nazi-style while celebrating the victory for SS Lazio over AS Roma in january 2005. Text at bottom centre: I just wanted to celebrate with my fans. A photographer using a camera that takes 500 frames a minute just caught this moment in the celebration and made it look as if I held my right hand in that position.
I = for Impasse (Re- #4)
I meet a lot of people, both friends and strangers, who are in the middle of their personal acts of expression, but when I hear them talking, and compare their intentions to the final result, I very often think that the process of making is better than the expression of the product itself. I wish I could blame this on their lack of talent, but when I look at the results of my own acts of expression, I get the same feeling that a documentary about the making of that particular act of expression would have been much more interesting.
Co*star
Dus toen kreeg ik heel erg de wens, als mens maar ook als kunstenaar, om me te bevrijden van al die dingen... om werkelijk iets nieuws in te slaan. Maar dat gaat niet, want je kan het nieuwe niet bedenken op basis van al die ouwe zooi. Dus ik dacht, ik wil daar van af... en toen bleek dat soap ... bleek een deur te zijn naar... zeg maar dat je die ruimte in je hoofd weer werkelijk leeg zou kunnen maken en als een soort potentie zou kunnen gaan vullen... zelf.
Me and Bert
That summer I was into the differences and parallels between drawing and photography. I saw myself as a human camera and tried to copy photos as precisely as possible. I was intrigued by the fact that I had to work for hours or days or weeks on end and would still fail to come anywhere close to what the camera had seen in a split second. One night, after a long day of working with minute precision and concentration, I went out to a bar and ran into Bert.
Inner Child
Ik kan tekenen door te beginnen. Al tekenend vond Clanice een waarheid waarin ze veilig was voor haar stiefvader en halfbroers. Ik besta. Clanice weet zich zoo te draaien dat zij zich het eerste laat naaien. Vrijwel meteen werd Clanice teruggeworpen in haar moeders schoot die het geschop in haar buik opvatte als boodschappen van een jongetje. We gaan naar Zandvoort. Clanice en haar zorgzame moeder maken gewoon lekker rustig een korte wandeling naar de kalme zee.
From the Corner of the Eye
For many artists, sexual orientation is just one of the many significant aspects in their work, but is an aspect which is often ignored in exhibitions and art criticism. From the Corner of the Eye offers an image of contemporary visual arts, seen from a "queer" perspective. In this exhibition, it is hoped that the homosexual gaze will sometimes be emphatically present and at other times will disappear into the background.
Museum
Museum (1998) is a re-mastered, projected version of a 1980s video by French gay porn director J. P. Cadinot. After Holleman cut out all the sex scenes, all that is left are young boys in hot pants and uniforms wandering aimlessly through a cheap film set of rooms in a nondescript museum. The eclectic art collection functions merely as a prop, but since there is no apparent action either, it’s not clear what the props are for.
Recto / Verso
Interview covergirl Lauren Hutton was photographed by Francesco Scavullo in 1973. She's wearing Galanos - from his exciting fall 1973 collection. Accessorized by Galanos, makeup by Way Bandy, hair by Rick Gilette. The photo was re-photographed by Anuschka Blommers and Niels Schumm in 2003, with model Uta Eichhorn posing as Re-Magazine covergirl Claudia. She's wearing a black dress by Hermès. Styling by Katja Rahlwes, makeup by Renata Mandic.
Wij / We
The definition of the word definition is: ‘the description of the essence of something in one or two highly precise and succinctly formulated sentences.’ That is by no means easy, and we certainly don’t pretend to be able to do so. Nevertheless, there are a lot of characteristics that we find interesting and that we come up against in wondering about what might be typical of the region known as Twente. But those things aren’t so much absolute as they are relative.
Life is a Dream Come True
In most of my dreams there are no images or storylines to assign to their nightmarish feeling. They are more about certain dynamics, of shrinking and growing, for example, or being crushed. My body caving in on itself. As a depressed person I live inside my head and there’s always a sense that my body is deteriorating and weak. So feelings of weakness and lightheadedness come to me naturally. There’s a vacancy in me that is connected to my dreams.
Interieurs
Zoals een ander naar de slijter loopt om zich te bezatten, zo loop ik wel naar het venduehuis of de veiling of naar de antiquair om me visueel te bezatten. Zo zou je het eigenlijk best kunnen noemen ja. Je bezat je d'r an. Het heeft daarbij nog het voordeel dat dat bezatten langer duren kan dan die slok die je naar binnen werkt. Maar wat het verwerven van die dagelijks weerkerende pret betreft kan me dat dan wel eens zo ontzettend bezig houden dat ik er helemaal high van word.
Time Warp
A cinematic report on the processes of growth and change taking place on W.G. Witteveenplein in Rotterdam. Each film begins with the construction of the park in early 2003 and shows the various changes that have taken place so far. The films are supplemented four times a year with new material. This will result in five twelve-minute films in 2023.
Verzameling Verzamelingen
De burgemeester had met de mooie stukken uit de collectie van de Van Sytzamastichting zijn kamer ingericht, maar de rest van het cultuurgoed voerde een verloren strijd tegen het dagelijks leven. Stenen beelden stonden zonder sokkel op de gang en werden gebruikt om de deuren open te houden. 18e-eeuwse miniatuurtjes hingen op een paar verloren spijkers naast een groepsfoto van de brandweer.
Tekeningen 1995 - 1997
Met een zweepje onder z'n oksels geklemd 'berijdt' een naakte man een op z'n kop staand paard. Terwijl hij met z'n anus over de paardenlul glijdt, perst een eveneens naakte vrouw zich met moeite in het poepgat van het rijdier. Om haar daad kracht bij te zetten, duwt ze met haar hand tegen een denkbeeldige muur - een muur die tevens de kadrering vormt van het op papier getekende seksspelletje. (Nathalie Faber - Het Parool 3-2-1998)
Me and Susan
I’ve always thought of photography as something very magical and it is my belief that this is based on a genuine experience: in my early childhood there must have been no sharp distinction between a real thing and its image. In the same way that kids see themselves as inseparable from their mother until the age of three, I thought that object and image were simply two different manifestations of the same energy.
Miscellaneous
This is a selection of older works, dating roughly from 1990 until now. It's a reservoir of lose ends. Part of my practice is to go back in time, and re-evaluate previous motives and actions. Therefore, a lot of my works have an unfinished, ambiguous nature. Either they have lost their momentum after they were exhibited, or were never shown outside of my studio, or are just waiting for completion in another context.
Auntie Truus and Auntie Mok
With utmost concentration I tried to capture the atmosphere in the photos as closely as possible, but again and again I would screw up somewhere halfway. Either the balance in shading wasn’t right, or I couldn’t get the expressions right on their faces. When I finally managed to give Auntie Truus the right expression, I reached the point where I had a physical sensation of being on that lawn on Texel again on that day in 1969, asking Auntie Truus and Auntie Mok to pose for me. At that very moment, reality as such was redefined as an object for exhibition.
Unframed drawing
In later years, after being trained as a visual artist, I got interested in the differences and parallels between drawing and photography. When I redrew a photograph of a young boy looking at a horizontal piece of paper, I re-experienced something of that primitive power of the image: the boy and I coincided and somewhere inbetween, reality as such was redefined as an object for exhibition.